POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW – Informacja na rok szkolny 2023/2024

Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Sulęcin przysługuje
w formie:

 • stypendium szkolnego,
 • zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekraczać kwoty 600 zł netto) w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm,  narkomania a także gdy rodzina jest niepełna.

WAŻNE!!stypendium przyznawane jest na rok szkolny, zatem wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego.

W przypadku: słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Zgodnie z art. 90n ust. 7 ustawy o systemie oświaty, przyznanie stypendium szkolnego jest możliwe także na podstawie wniosku złożonego po terminie, jeżeli zaistnieje „uzasadniony przypadek”. Przepis ten nakłada na wnioskodawcę obowiązek uzasadnienia z jakich wyjątkowych względów termin został przekroczony i dlaczego stypendium szkolne mimo to powinno być przyznane.

Uczniowie pełnoletni mogą składać wnioski we własnym imieniu.

UWAGA!! Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego wydawane będą od 31 sierpnia 2023r.,  w Urzędzie Miejskim
w Sulęcinie
w godzinach urzędowania w poniedziałek od 7.30 do 16.30, wtorek – czwartek od 7.30 do 15.30 i piątek od godz.7.30 do14.30.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.sulecin.pl w zakładce Dla Mieszkańców(Oświata).

Stypendium szkolne nie przysługuje: 

 • uczniom klas zerowych;
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Sulęcin,
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów w danym roku szkolnym nie przekracza rocznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust 2, pkt. 2 ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych tj. 2 480 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty,                 o której mowa w art. 6 ust 2, pkt. 2 ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych tj. 2 232 zł,
 • uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia. 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ).

UWAGA!!W wyniku wejścia w życie zmian ustawowych, od dnia 01 lipca 2011 roku:

 1. dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko, tak jak dotychczas, zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty          o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
 2. w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli,                       o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego przy zachowaniu rozsądnej oceny sytuacji nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, pożar lub wypadek, w wyniku którego nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie mienia i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia, kradzież, którego skutkiem było pozbawienie ucznia mienia lub wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego ucznia, śmierć rodziców lub opiekunów prawnych oraz konieczność ponoszenia wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia, która spowodowała niemożliwość lub znacznie ograniczyła możliwość prawidłowego realizowania przez ucznia procesu edukacyjnego, nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny).

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.


OBJAŚNIENIA do WNIOSKU

Wnioski należy składać w terminie  do dnia 15.09.2023r.  w Urzędzie Miejskim  w Sulęcinie.

Wymagane dokumenty:

 • do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2023r.), w tym:
 • zaświadczenia lub oświadczenie o uzyskanych dochodach netto (wynagrodzenie za pracę, emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych) przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego;
 • w przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – pisemne oświadczenie o braku zatrudnienia;
 • informacja o wysokości otrzymywanych alimentów;
 • w przypadku alimentów zasądzonych, lecz nieotrzymywanych – zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji;
 • w przypadku braku wyroku w sprawie alimentów – pisemne oświadczenie stron o przekazaniu i otrzymaniu (lub nie) alimentów;
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą;
 • zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego dokumentujące dochody za rok poprzedni;
 • potwierdzenie dochodów netto z prowadzenia działalności gospodarczej;
 • w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej – dokument potwierdzający ten fakt;
 • w przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego: urzędowe potwierdzenie wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych;
 • pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto;
 • stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego – zaświadczenie lub oświadczenie  o jego wysokości;
 • w przypadku korzystania z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń (w tym zasiłek stały i okresowy)  z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
 • zasiłek rodzinny;
 • składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:„ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
  Wnioskodawca otrzymujący stypendium szkolne dokumentuje wykorzystane stypendium na cele edukacyjne poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających wydatki.                                                 


ZAŁĄCZNIKI  DO  POBRANIA:

Objaśnienia do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego 2023 2024

Pomoc materialna rok szkolny 20232024

OKS_N02_Wniosek o przyznanie stypendium

WYDATKI KWALIFIKOWANE 2023 _2024

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.