Polityka prywatności – RODO

Polityka Prywatności  – klauzula informacyjna
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II z siedzibą w Sulęcinie (69-200), Park Bankowy 7, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@sp1sulecin.pl lub pisemnie na adres szkoły.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych rodzica / dziecka jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Ustawa – Prawo oświatowe oraz Statut Szkoły.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych pracownika / kandydata do pracy są wymagania ustawy Kodeks pracy i przepisy z niej wynikające.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych kontrahenta jest ustawa Prawo zamówień publicznych i przepisy z niej wynikające.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań statutowych szkoły.
 7. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty publiczne uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 8. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji określonych celów, a po tym czasie -przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych w zakresie ustawowym, wymaganym przez administratora, skutkuje brakiem możliwości wykonywania działań statutowych szkoły (rekrutacja, dziennik elektroniczny, realizacja zaleceń zawartych w opiniach i w orzeczeniach, zawarcie umowy itp).
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach nie związanych z procesem nauczania oraz higieną szkolną odbywa się wyłącznie na podstawie zgody.
 11. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
 • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 1. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
 2. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.