KONKURS: „ŚLADAMI PIONIERÓW ZIEMI SULĘCIŃSKIEJ”

Społeczny Komitet Upamiętnienia Pierwszych Mieszkańców Ziemi Sulęcińskiej, który działa przy Sulęcińskiej Radzie Seniorów Gminy Sulęcin
ogłasza konkurs ph.: „Śladami  Pionierów Ziemi  Sulęcińskiej”, którego celem jest zebranie wspomnień pierwszych osadników Ziemi Sulęcińskiej.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU

REGULAMIN  KONKURSU

Społeczny  Komitet  Upamiętnienia  Pierwszych  Mieszkańców  Ziemi  Sulęcińskiej, który  działa  przy  Sulęcińskiej  Radzie  Seniorów ogłasza konkurs pt.: Śladami  Pionierów  Ziemi  Sulęcińskiej

Patronat  Honorowy

Dariusz Ejchart – Burmistrz Sulęcina          P. Tomasz Jaskuła – Starosta Sulęciński Gmina Sulęcin                                                     Powiat Sulęciński

Patronat  Medialny

Organizator  konkursu:
Społeczny Komitet Upamiętnienia Pierwszych Mieszkańców Ziemi Sulęcińskiej,
działający przy Sulęcińskiej Radzie Seniorów.

Regulamin  konkursu  „Śladami  Pionierów  Ziemi  Sulęcińskiej”

I. Cele konkursu:

 1. Zebranie wspomnień pierwszych osadników Ziemi Sulęcińskiej.
 2. Upamiętnienie Pierwszych Mieszkańców Ziemi Sulęcińskiej.
 3. Inspirowanie dzieci, młodzieży, rodziców i dziadków do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwa historycznego i przeszłości rodziny.
 4. Kształtowanie postaw oraz promowanie wartości, więzi i wspomnień rodzinnych.
 5. Zaproszenie do współpracy międzypokoleniowej przy projekcie.
 6. Wyrażenie własnych przeżyć i refleksji różnymi formami.
 7. Doskonalenie umiejętności sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem polskim.

 II. Uczestnicy:

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wszyscy chętni mieszkańcy naszego miasta i powiatu (osoby zainteresowane bez ograniczeń wiekowych).

Kategorie wiekowe:

 1. Uczniowie kl. 1-3 szkoły podstawowej                                               
 2. Uczniowie kl. 4-8 szkoły podstawowej
 3. Uczniowie szkół ponadpodstawowych
 4. Osoby zainteresowane konkursem bez ograniczeń wiekowych

III. Forma i technika przedstawienia tematu konkursu – dowolna:

np.: drzewo genealogiczne, fotorelacja, reportaż, wywiad, album, kronika, spisane wspomnienia, film lub prezentacja multimedialna (na płycie CD/DVD).

IV. Kryteria oceny prac:

 1. Zgodność pracy z tematem konkursu.
 2. Poprawność  merytoryczna, językowa i ortograficzna.
 3. Oryginalność ujęcia tematu, pomysłowość i estetyka.

V. Warunki uczestnictwa:

 1. Przyjmowane są tylko prace indywidualne. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia oraz  zgodę rodziców/opiekunów prawnych (załączniki  nr 1-5 dołączone do Regulaminu i dostępne na stronie Gminy Sulęcin (www.sulecin.pl), Powiatu Sulęcińskiego (www.powiatsulecinski.pl) i Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych na terenie Gminy Sulęcin.
 2. Praca powinna być czytelnie opisana (na odwrocie):
  imię i nazwisko, klasa, wiek, kategoria; imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych, telefon/e-mail; adres i telefon
  i dostarczona do Biblioteki Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II, 69-200 Sulęcin, Park Bankowy 7, tel.(+48)957555444
 3. Termin składania prac – do 20 maja 2020 r.  
 4. Komisja powołana przez organizatora konkursu wybierze najciekawsze prace.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu i prezentacja prac oraz wręczenie nagród nastąpi do końca czerwca 2020r.
  Wyniki zostaną opublikowane 19 czerwca 2020 r. na stronie internetowej: Gminy Sulęcin (www.sulecin.pl), Powiatu Sulęcińskiego (www.powiatsulecinski.pl).
 6. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Dla laureatów przewidziano dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 7. Prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu, przechodzą one na własność organizatorów i będą przekazane do Biblioteki Miejskiej.
 8. Organizator zastrzega  sobie  prawo  do  publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
 9. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w regulaminie.

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu pt. „Śladami  Pionierów  Ziemi  Sulęcińskiej” (dalej: Konkurs) jest Urząd Miejski w Sulęcinie, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin.

Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych inspektor@sulecin.pl

Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z jego regulaminu, a w przypadku finalistów i laureatów, w celu wydania nagród. Ponadto dla uczestników, dla których została wyrażona zgoda na publikację wizerunku, dane te będą przetwarzane w celu promocji Konkursu oraz jego Organizatora. 

Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora przez okres trwania Konkursu, a następnie w celach archiwalnych, zgodnie z regulacjami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane w postaci wizerunku przetwarzane na potrzeby promocji Konkursu oraz jego Organizatora będą przetwarzane przez czas swojej przydatności dla realizowanego celu, chyba że uczestnik wcześniej wycofa swoją zgodę na takie dalsze przetwarzanie.

Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Uczestnik ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych przez Organizatora.  

Wszystkie swoje powyższe prawa uczestnik może wykonać pisząc na adres: Urząd Miejski w Sulęcinie ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin.

Ponadto każdy uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza regulacje w obszarze ochrony danych osobowych.

Podane przez Państwa dane są dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

MATERIAŁY DO POBRANIA:

PLAKAT – konkurs

Załączniki nr 1-5 do Konkursu

Załączniki nr 1-5 do Konkursu

REGULAMIN KONKURSU – A4

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.